Oferta

Development projektów PV

Etapy procesu developmentu - wyszczególnienie
AUDYT LOKALIZACJI
POZYSK - PODPISANIE UMOWY
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
WARUNKI ZABUDOWY
WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE
POZWOLENIE NA BUDOWĘ
DOPUSZCZENIE DO AUKCJI OZE
BUDOWA FARMY

Audyt lokalizacji

Przeprowadzamy pełną analizę planistyczno-środowiskową pod fotowoltaikę, który określa jak powinien przebiegać proces fotowoltaiczny oraz jakie decyzje administracyjne należy uzyskać. Analiza zapisów dokumentów planistycznych, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • Występowanie form ochrony przyrody
 • Występowanie korytarzy ekologicznych
 • Analiza planów urządzenia lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów
 • Analiza obszarów narażonych na niebezpieczeństwo podtopień
 • Analiza występowania złóż
 • Występowanie kolizji z istniejącą lub planowana infrastrukturą techniczną np. elektroenergetyczną, gazową, drogową
 • Klas bonitacyjnych gruntów
 • Grunty z drenażem melioracyjnym
 • Klasyfikacja gruntów mineralnych oraz organicznych
 • Rzeźby terenu i ekspozycji
 • Zapisów audytu krajobrazowego
Po  dogłębnej analizie działki jesteśmy w stanie wskazać dodatkowe zgody jakie należy uzyskać:
 • Zgody na usunięcia drzew lub krzewów (w tym przygotowania planu nasadzeń zastępczych)
 • Zmiany przeznaczenia gruntów
 • Podział geodezyjny gruntów
 • Pozwolenie wodnoprawne
 • Inne potencjalnie wymagane zgody, pozwolenia lub decyzje, takie jak zgoda na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu. (zgodnie z art. 29. ustawy o drogach publicznych).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowujemy KIP (Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia) zgodnie z art. 62a ustawy ooś.  Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji.

Warunki Zabudowy

W przypadku braku obowiązującego MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) z zapisami dopuszczającymi lokalizowanie w terenie urządzeń dopuszczających wytwarzanie energii elektrycznej z PV bądź OZE dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym. Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty (wnioski, mapy, załączniki) do wykonania wniosku o wydanie Warunków Zabudowy w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Warunkach Zabudowy dla Inwestycji.

Warunki przyłączeniowe

Procedurę przyłączenia Wytwórców do OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej)  reguluje  art. 7 ustawy Prawo Energetyczne. Przygotowujemy kompletną dokumentację do złożenia wniosku o warunki przyłączenia do lokalnego OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Na podstawie złożonych wniosków zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenia wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne obowiązki Stron, termin przyłączenia, ważność umowy.

Pozwolenie na budowę

Przygotowujemy kompletny projekt budowlany dla instalacji fotowoltaicznej, który jest wykonywany wg wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz późniejszymi zmianami. Dokumenty przygotowywane są zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej i najlepszymi praktykami w branży fotowoltaicznej.

Dopuszczenie do aukcji OZE

Prekwalifikacja, a więc procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji, jest postępowaniem, w ramach którego – na mocy art. 90 ustawy OZE – stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Potwierdzenie gotowości do wytwarzania w danej instalacji odnawialnego źródła energii Prezes URE potwierdza wydając zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE. W Imieniu Inwestora wykonujemy, kompletujemy, audytujemy dotychczasową dokumentację farmy fotowoltaicznej celem złożenia wniosku
o prekwalifikację do aukcji OZE.

Budowa Farmy

Budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury, w tym energetycznej linii kablowej odbywa się na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Dz. U.  z 1994 r. Nr 89, poz.414 z późn.zm. do Dz.U. z 2020 r. poz. 148). Przepisy Prawa budowlanego (Pb)
w art. 36a określają przypadki istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zakres zmian do zatwierdzonego projektu. W Imieniu Inwestora pozyskujemy MDCP ( Mapę Do Celów Projektowych) w odpowiedniej skali oraz wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, zwolnienia, upoważnienia, licencje, itp. wynikających z Prawa Właściwego, niezbędne do uzyskania prawomocnej  decyzji Pozwolenia na Budowę. (PnB) bądź uzyskanie Braku Sprzeciwu dla Zgłoszenia.

Pozyskiwanie gruntów

Kryteria działki pod budowę farmy fotowoltaicznej

pozyskujemy grunty
podpisujemy umowy

Jeżeli masz działkę spełniającą kryteria: grunt klasy 4,5,6, przy linii średniego napięcia, bez MPZP i obszarów chronionych o powierzchni pow. 1 ha

Projekty budowlane

Projekt składa się z następujących części

PZT

Projekt zagospodarowania terenu.

PAB

Projekt architektoniczno-budowany

PT

Projekt techniczny

Projekty wykonawcze

Audyty projektów PV

audyty Spełnienie indywidualnych wymagań inwestora dotyczących farm PV  konieczne jest przeprowadzenie audytu. Audyt fotowoltaiczny to techniczno-ekonomiczna analiza i ocena projektu instalacji fotowoltaicznej. Polega na analizie projektu instalacji fotowoltaicznej (projektu budowlanego, projektu instalacji elektrycznej, projektu wykonawczego, uzyskanych zgód) pod kątem ewentualnych wad projektowych lub innych nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez projekt założeń inwestora. Z tego powodu audyt techniczny rozpoczyna się od zapoznania naszych specjalistów z celami gospodarczymi inwestora. Następnie projekt podlega dokładnej weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i technicznymi uwarunkowaniami wskazanymi w wydanych dla projektu decyzjach.

Budowa farm

Posiadamy zespół wykwalifikowanych instalatorów, którzy na podstawie projektów wykonawczych przeprowadzają budowę inwestycji. Realizujemy projekty kompleksowej obsługi i budowy o różnej skali. Projektujemy, załatwiamy formalności, dobieramy najlepsze komponenty, budujemy i uruchamiamy całą instalację. Po zakończeniu budowy i uruchomieniu możemy zapewnić serwis polegający na obsłudze i utrzymaniu obiektu.